(1) De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), l’informem que les seues dades personals seran incorporades als sistemes de tractament de titularitat de l’Organisme Autònom Municipal Universitat Popular de l’Ajuntament de València, amb la finalitat de realitzar les gestiones administratives i d’estadística corresponent al contingut d’aquest formulari/document, així com per a remetre-li informació relacionada amb les nostres activitats, notícies de la Universitat Popular de València, avisos o comunicacions del centre o centres en els quals es trobe inscrit/a. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en el cas que existisca una obligació legal, i seran conservades durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals. L’informem que aquesta Universitat Popular tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i, per això, ens comprometem a adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives per al seu tractament. En tot moment, d'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en dirigir la seua sol·licitud, per registre d'entrada, a aquest OAM Universitat Popular, a l'adreça, carrer Micalet, 1- 1, o per correu electrònic a: [email protected].

(2) D'acord amb el previst per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) se l’informa que podran realitzar-se reportatges fotogràfics i vídeos durant les activitats, per a la promoció i difusió d'aquestes activitats, mitjançant publicacions, fullets, web, blog i perfils en xarxes socials de la Universitat Popular de València. Les fotos i vídeos que es duguen a terme s'incorporaran a un fitxer de responsabilitat de la Universitat Popular de València, per a les finalitats assenyalades, així com per a finalitats històriques. Per la present, vosté autoritza expressament que les dades relatives a imatges i, si escau, veu, que concerneixen a la seua persona puguen ser publicades als referits mitjans, per a les finalitats assenyalades. L’informem que aquesta Universitat Popular tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i, per això, ens comprometem a adoptar totes les mesures tècniques i organitzatives per al seu tractament. En tot moment, d'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en dirigir la seua sol·licitud, per registre d'entrada, a aquest OAM Universitat Popular, a l'adreça, carrer Micalet, 1- 1, o per correu electrònic a: [email protected].